<aside> 💡 EDOCTOR – KNOW YOUR HEALTH : nền tảng di động chăm sóc và theo theo dõi sức khỏe dành cho mọi người. Hiểu rõ sức khỏe bản thân - Sống khỏe mỗi ngày. 👉 Cập nhật phiên bản ứng dụng mới nhất tại đây📲

</aside>

15/12/2020 - Tính năng mới "Lịch nhắc sức khỏe"

🆕 Tính năng mới

👉 Góp ý cho eDoctor - Đề xuất thay đổi

https://airtable.com/shr2MUeREgi6iOTHi

👨🏻‍⚕️Tips Sống khỏe cùng eDoctor:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/23f0ab42-840a-4153-881f-9908d0e08412/ezgif.com-gif-maker.gif

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6a277ac2-b93b-48b6-904c-7759f26807f9/lch_nhc_ung_nc.gif

10/10/2020 - Ra mắt Nhà thuốc eDoctor

🆕 Tính năng mới

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a6a9737d-29aa-42d3-b24d-874bbe14b926/nha_thuoc_2.gif

👉 Bạn có yêu cầu gì cho eDoctor để chăm sóc sức khỏe bạn và gia đình tốt hơn?

https://airtable.com/shrSTmfMbRwumq2tN

👨🏻‍⚕️ Tips sống khỏe cùng eDoctor

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/477a5f2c-99f8-4312-a56f-45f7752fad74/flyer_202009301-1.png

Powered by eDoctor